Skip to main content

Laserveiligheid voor de ogen:

Laserveiligheidsklasse 4 is van toepassing op onze handmatige laserlasmachines uit de PhotonWeld serie tijdens gebruik.

 Daarom zijn er aan de kant van de klant verschillende maatregelen nodig om de laserveiligheid te garanderen, zoals het dienovereenkomstig opleiden van werknemers, het dragen van speciale beschermingsmiddelen en het inrichten van een aparte laserveiligheidszone.

PhotonWeld-serie: uw veiligheid en gezondheid zijn onze prioriteit.

Maak het ook van jou!

Een laser is een apparaat dat een intense, coherente, gerichte lichtbundel produceert.

De term LASER is een acroniem voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lasers kunnen worden ontworpen om een ​​grote hoeveelheid energie op een zeer klein gebied af te leveren. Bij laserlassen en lasersnijden kan deze energie metalen snel tot zeer hoge temperaturen verwarmen. Een groot deel van de straling die op het werkstuk valt, kan in de omgeving worden gereflecteerd, waardoor gevaren ontstaan. Het laserlicht dat in laserlasapparatuur wordt gebruikt, is meestal onzichtbaar voor het menselijk oog (INFRARED-A), dus het gevaar is mogelijk niet direct zichtbaar.

MOGELIJKE GEVAREN van laserlassen

Laserveiligheid: Laserbeschermingsklasse 4 is van toepassing op al onze handmatige laserlasapparatuur tijdens gebruik.

Om de laserveiligheid te garanderen zijn daarom aan de klantzijde verschillende maatregelen nodig, zoals:

- de passende opleiding van medewerkers,

- het dragen van speciale persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

- het inrichten van een aparte laserveiligheidsruimte

Nieuwe technologieën, nieuwe uitdagingen, nieuwe LASERMACH oplossingen.

Bij het gebruik van handlaserlas- of laserreinigingsmachines moeten beschermende maatregelen worden genomen om de omgeving en vooral de mens te beschermen.

2010: LASERBESCHERMING WORDT REALITEIT

Sinds oktober 2010 definieert de "Arbeidsveiligheidsrichtlijn Kunstmatige Optische Straling" (OStrV) dat: "Optische straling is elke elektromagnetische straling in het golflengtegebied van 100 nm tot 1 mm." (OStrV BMdJ 7.2010) Het bereik van optische straling is verdeeld in UV (ultraviolet: 100-400 nm), zichtbaar licht (380-780 nm) en IR (infrarood: 780 nm-1 mm) (Dit laatste bereik gebruiken we voor lassen - 1076nm).

De richtlijn biedt bescherming tegen gevaren, met name voor de ogen en de huid. De richtlijn vereist een professionele risicobeoordeling en overeenkomstige beschermende maatregelen wanneer klasse 3B, 3R en 4 handgeleide lasers worden gebruikt (Sec. 3 van OStrV).

GEBUNDELDE ENERGIE VERSPREIDEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en technische maatregelen op de werkplek beschermen tegen laserstralen. In overeenstemming hiermee levert Lasermach beschermende kleding, handschoenen, gezichtsbescherming en beschermende gordijnen en machinehoezen onder het merk PhotonSafe®.

SCHEIDING VAN LASERGEBIEDEN

Volgens de Duitse verordening (die voor Europa als referentie geldt) over de bescherming van werknemers tegen gevaren veroorzaakt door kunstmatige optische straling (OSrV) moeten lasergebieden zo worden ontworpen dat de klasse 1-emissielimiet van de laser nooit wordt overschreden buiten de gedefinieerde laserwerkzones.
Aan deze voorwaarde kan bijvoorbeeld worden voldaan door grootschalige mechanische afscherming van getest en gecertificeerd materiaal. Hiervoor biedt Lasermach laserveiligheidsgordijnen, veiligheidsschermen, handmatige of gemotoriseerde rollen, vaste of op rollen gemonteerde schermen en schermen voor laserlassen, laserreiniging en lasercladding.

VEILIGHEID – WIJ NEMEN HET ZEER ERNSTIG

Ook jij moet het HEEL serieus nemen!

Laserstraling van infrarood fiberlasers kan ernstige en blijvende schade aan het menselijk oog veroorzaken. Een handlaser is dus geen speelgoed. Maar eenvoudige voorzorgsmaatregelen en ons inherente veiligheidsontwerp maken dit tot een veilige oplossing die voldoet aan de eisen van wereldwijd actieve klanten en hun veiligheidsorganisaties.

Lasermach PhotonWeld© is een klasse 4-lasersysteem, waarvoor het volgende vereist is:

 • Persoonlijke bescherming (laserveiligheidsbril)
 • Veiligheidsgordijnen om het bedrijfsgebied af te sluiten tegen onbeschermde bypassers
 • Laserveiligheidsfunctionaris (1-daagse opleiding)

Lasermach biedt superieure laserveiligheid:

 • CE-markering gebaseerd op een diepgaande risicoanalyse volgens Machinerichtlijn EC2006/42/EG.
 • een echt CE-ontwerp volgens machinerichtlijn EC2006/42/EG
 • Componenten met veiligheidsprestatieniveau D, inclusief veiligheids-PLC in plaats van een aangepaste besturingskaart
 • Interface voor aansluiting van externe veiligheidsvoorzieningen (noodstop, vergrendeling en laserwaarschuwingslicht)

Bescherming bij laserlassen

Ons assortiment beschermingshulpmiddelen tegen laserlasstraling

Laserlascabines

PhotonSafe Laser Lasbeschermingskasteel

Direct to our Online Webshop

Laserlasgordijnen

PhotonSafe Laser Lasbescherming Gordijnen

Direct to our Online Webshop

Laserlasramen - Laserlasbeschermingsramen

Laserveiligheidsvenster voor laserlasmachines

Onze laserveiligheidsramen, speciaal ontworpen om effectief te beschermen tegen lassen, reinigen en lasercladden in diverse toepassingen.
Onze laserlasveiligheidsramen worden gebruikt om te beschermen tegen laserstraling en toch goed zicht mogelijk te maken.

Direct to our Online Webshop

Laserraamfolie - LASERRAAMFILM

Laserbeschermingsfolie om op standaardramen te plaatsen voor volledige oogbescherming

Het team van Lasermach Safety is er trots op een hoogwaardige laserglasfolie te kunnen leveren. 

Direct to our Online Webshop

Laserlasbescherming gelaatsschermen - Laserveiligheidsgelaatsschermen

Beschermende gelaatsschermen voor laserlassen - Laserveiligheids- en beschermingsgelaatsschermmasker.

Direct to our Online Webshop

Veiligheidsborden voor laserlassen - Veiligheidssignalisatie voor lasers

Laserveiligheidselektronica - Laserveiligheidscontroles

Laser safety signage is of crucial importance in all environments where the use of lasers is present.

Direct to our Online Webshop

Veelvoorkomende lasergevaren

Een aspect dat niet vergeten mag worden bij de veiligheid van laserlassen is de verscheidenheid aan gevaren die verbonden zijn aan de systemen die ook voorkomen bij veel andere vormen van apparatuur. Door basisveiligheidstraining zouden werknemers al bekend moeten zijn met een aantal van deze zaken, maar werkgevers moeten zich er bewust van zijn:

 • intens zichtbaar en onzichtbaar licht
 • Samengeperste gassen
 • Intense radiofrequentie-energie

Gevaren van licht

Vanwege de laserveiligheidscontroles die gelden voor lassystemen, zijn apparaten zo ontworpen dat operators niet in direct contact kunnen komen met de laserstraal.

Een van de problemen die echter kunnen ontstaan, is onbedoeld gereflecteerd licht, dat in de volgende categorieën valt:

 • Diffuse reflecties - Dit type reflectie treedt op wanneer de onregelmatigheden van een reflecterend oppervlak een verstrooiing van licht in alle richtingen veroorzaken. Van alle soorten reflecties is dit de veiligste omdat de energie in vele richtingen wordt verdeeld en verzwakt.
 • Speculaire reflecties - Dit type reflectie wordt geproduceerd op een meer spiegelachtige manier, waarbij bijna 100% van het oorspronkelijke licht wordt gerecreëerd in vergelijking met het verstrooide licht van diffuse reflecties. Hoewel deze vorm gevaarlijker is, komt het veel minder vaak voor en laserlassystemen zijn vaak ontworpen om speculaire reflecterende oppervlakken die het pad van de straal kruisen te elimineren.

Met de juiste veiligheidsprocedures en door de richtlijnen te volgen die bij de lasersystemen worden geleverd, kunnen deze gevaren tot een minimum worden beperkt.

Gevaren voor huid en ogen

Door de veiligheidscontroles bij het lasergraveren worden de effecten van lasers op de huid meestal van secundair belang geacht. Vergeleken met laserlas- en graveersystemen vormen krachtige infraroodlasers die worden gebruikt in las- en snijtoepassingen een veel groter risico op letsel.

Enkele mogelijke effecten die kunnen optreden als de veiligheidsprocedures niet worden gevolgd, zijn milde roodheid, blaarvorming en verkoling, die meestal allemaal omkeerbaar of herstelbaar zijn. Andere mogelijke problemen zijn zweren, littekens op de huid, depigmentatie en schade aan onderliggende organen.

Wat betreft de veiligheid voor de ogen: sommige vormen van laserstralen werken op een golflengte die bij blootstelling aan het oog voorbij het netvlies kan gaan. Omdat er geen pijnindicatoren aanwezig zijn en de straal onzichtbaar is, kan iemand die eraan wordt blootgesteld zich er op dat moment niet van bewust zijn.

Dit is nog een reden waarom een standaard laserveiligheidsbril zo belangrijk is voor een veilige en gezonde werkplek.

Elektrische gevaren

Een bijkomend gevaar bij het gebruik van lasersystemen zijn elektrische schokken. Schokken kunnen onder andere optreden door contact met:

 • Blootgestelde stroomvoorziening
 • Bedieningselementen van het apparaat
 • Voedingsgeleiders die werken bij een spanning van 50+ volt

Bedieners en onderhoudsmedewerkers van laserlassystemen moeten extra voorzichtig zijn om deze gevaren te vermijden door de standaard veiligheidsprotocollen te volgen. Deze gevaren kunnen zich voordoen tijdens:

 • Opstelling en installatie
 • Onderhoud en service
 • Problemen oplossen als de beschermkappen van de apparatuur zijn verwijderd

De elektrische verwondingen die kunnen ontstaan door onjuist en onzorgvuldig gebruik van lasersystemen kunnen variëren van een lichte tinteling tot ernstig lichamelijk letsel of de dood. Om onbedoeld contact met deze onder spanning staande geleiders te voorkomen, maken laserlasapparaten gebruik van een barrièresysteem in de apparatuur.

Veiligheidsclassificaties

Afhankelijk van het risico van een bepaald type laser, wordt deze geclassificeerd van Klasse I tot Klasse IV. Laserlasmachines worden vaak ingedeeld in Klasse IV lasers, waardoor laserlasveiligheid nog belangrijker wordt.

Twee belangrijke aanvullende classificaties om in gedachten te houden zijn de Maximaal Toelaatbare Blootstelling (maximaal toelaatbare blootstelling, MPE) en de Nominale Gevarenzone (NHZ) aanduidingen.

 • Maximaal Toelaatbare Blootstelling - Dit is het hoogste niveau van laserstraling waaraan iemand kan worden blootgesteld zonder schadelijke fysieke effecten op ogen of huid. Er zijn controlemaatregelen voor laserlassystemen om ervoor te zorgen dat de uitgezonden laserstraling onder de maximaal toelaatbare blootstelling blijft.
 • Nominale gevarenzone - Om de voorwaarden voor flexibiliteit in laserlastoepassingen te creëren, wordt de laserstraal van het apparaat om praktische redenen vaak niet volledig omsloten. In deze gevallen is het noodzakelijk om een gebied van potentieel gevaarlijke laserstraling te definiëren, wat de NHZ is. Voor dit gebied worden dan controlemaatregelen ingesteld om de veiligheid tijdens het gebruik van het lasersysteem te garanderen.

Om de veiligheid van laserlassen op de werkplek te garanderen, is het van vitaal belang om volledig op de hoogte te zijn van deze classificaties en hun motivering.
 

Safety standards for laser working places - Safety requirements and testing

Safety of laser products - Equipment classification and requirements

EN 12254:2010 => Laser Safety Standard NOT suitable for laser welding

Only for Labo use with laser power of maximum 100 Watt

This standard specifies functional requirements and a product labelling applicable to temporary and permanent passive guards (in the following called screens) for protection against laser radiation. This standard includes test methods for testing functional performance and the specification of the user documentation to be supplied with the product. 

The screens are designed to protect the user from:

 • unintentional exposure to direct and/or diffuse laser radiation;
 • a time limited exposure to laser radiation, based on the functional requirements determined by risk assessment.

This standard applies to supervised screens for installations in working places at which laser radiation up to a maximum mean power of 100 W or single pulse energy of 30 J occurs within the spectral range between 180 nm (0,18 µm) and 106 nm (1 000 µm). 

This standard applies to the protection against laser radiation only. This standard does not apply to other hazards including hazards from secondary radiation that can arise during, for example, material processing. like laser welding or laser cleaning.

EN 12254:2010 => Laser Standard NOT suitable for laser welding

Laser enclosures and housings that are supplied as part of the laser product or are supplied to be fitted to a laser system to form a laser product (according to EN 60825-1) are not considered to be within the scope of the standard.

IEC 60825-4:2022 - BS EN IEC 60825-4 - Safety of laser products - Part 4: Laser guards -->Laser safety standard suitable for laser welding

The only Acceptable Standard for Laser Welding Protection

IEC 60825-4:2022 deals with basic issues concerning laser guards, including human access, interlocking and labelling, and gives general guidance on the design of protective housings and enclosures for high-power lasers. Laser guards may also comply with standards for laser protective eye-wear, but such compliance is not necessarily sufficient to satisfy the requirements of this document. 

This part of IEC 60825 specifies the requirements for laser guards, permanent and temporary (for example for service), that enclose the process zone of a laser processing machine, and specifications for proprietary laser guards. 

This applies to all component parts of a guard including clear (visibly transmitting) screens and viewing windows, panels, laser curtains and walls. In addition, this document indicates

 •  how to assess and specify the protective properties of a laser guard, and
 •  how to select a laser guard.

IEC 60825-4:2022 => Laser Standard IS FULLY suitable for laser welding

Gedragsregels voor het veilig gebruik van lasers

De volgende regels zijn van bijzonder belang:

 • Richt de laserstraal nooit op iemands ogen!
 • Kijk niet rechtstreeks in een laserstraal!
 • Draag altijd een veiligheidsbril!
 • Als het laserlicht per ongeluk in uw ogen valt, sluit dan uw ogen en haal uw hoofd onmiddellijk uit de laserstraal.
 • Gebruik geen optisch focusseringsapparaat om naar de laserstraal te kijken terwijl u met lasers werkt.

Het belang van veiligheidssignalering en -markering met lasergevaar

Met de voortdurende veranderingen in de industriële en productiesectoren, en geavanceerde apparatuur zoals laserlassystemen die steeds gangbaarder worden, is het belangrijker dan ooit om op de hoogte te zijn van veiligheidsprocedures voor het markeren/indiceren van lasergevaren.

Deze procedures variëren van manieren om te beschermen tegen lichamelijk letsel tijdens het gebruik van laserlasmachines tot manieren om elektrische gevaren op de fabrieksvloer te vermijden. Het is belangrijk om te weten wat al deze gevaren zijn en hoe u uzelf en uw personeel kunt trainen in essentiële laserveiligheid.

Alle details over lasergevarensignalering en -markering

Air emissions from welding: radiation, fumes, dust

First of all, we need to talk about the most dangerous emissions into the atmosphere from welding, both for professionals and for those who use the finished product.

One of the most important risk factors for you, especially for operators, comes from the radiation emitted during welding: the most dangerous are ultraviolet radiation, as it is absorbed almost entirely by the skin and eyes.   As Photonweld laser welding machines only use Infrared laser, this results in a minimal UV light generation and a minimal danger of UV damage.  The protection of each exposed area is the most effective solution. Much les dangerous is the infrared light radiation.

Welding fumes, on the other hand, are a very different problem: the effect changes according to the welded metal, going from problems with the respiratory system to damage to the skeletal system. For this reason, during welding, the work area must be well ventilated, or equipped with the right suction machinery.

Another element that requires suction are the so-called welding powders, very small particles of material with high toxicity and capable of penetrating the respiratory system. Electrode welding has the highest concentration of dust among all welding techniques, so you need to protect yourself with a mask

INFRA RED HEAT RADIATION DANGER AT LASER WELDING

Danger of Laser radiation for the Eyes: Invisible Radiation from laser welding processes can seriously burn eyes an skin quickly and permanently.

Invisible Infra-red light radiation is used when laser welding. Due to the interaction with the workpiece, high levels of hazardous infrared-A and secondary radiation can produced by reflection. This light radiation is often reflected from the workpiece into the work area. Radiation from laser welding processes can seriously burn eyes an skin quickly and permanently. 

The intensive fiber laser light radiate in the visible spectrum but invisible for humans, is especially dangerous to the eye. Fibre laser radiation penetrate through to the retina which can be destroyed irrevocably by relatively little radiation.
Misdirected laser radiation can come directly from the laser and threaten the eyes as a result of a faulty parameter setting, an opened cover, a displaced mirror etc. Other hazards include skin burn or inflammation from combustible materials as a result of misdirected laser radiation. The greatest hazard, however, usually stems from reflected laser radiation: the major share of the laser radiation is reflected by cold material first. To this we can add reflections of work piece edges, as a result of turbulence in the weld pool etc.
Misdirected radiation and reflections must be blocked off. That is why the law stipulates that the laser beam and the work zone must be in an enclosure. Beyond that, all those present, and the machine operators in particular, should wear protective goggles that are appropriate for the laser radiation being used.  Fibre laser radiation are very dangerous to the eye and require special protective measures and approved safety goggles.

Safety for your EYES

Safety Eyewear for laser Welding

Our Selection of Special Laser Welding protection Goggles and faceshields

Check more on Safety for your Eyes - Check our Safety Eyeware

 

Standard protective welding goggles or sunglasses made of glass or acrylic glass are not suitable at all, as glass and acrylic glass allow fibre laser radiation to pass through!

 

FUMES, SMOKE AND MISTS DANGER AT LASER WELDING

Lasers easily melts, boils and vaporize metals. In doing so, fumes and mists are created which can present a respiratory hazard. Often the fumes and mists cannot be seen, yet they can pose a serious health hazard. Always use adequate ventilation.

Info on protection against fumes

FIRE DANGER AT LASER WELDING

Since the laser system produces a very small spot size with high energy, the hazard of fire is present if the beam hits flammable material. Keep flammables away from the welding or cutting area. Be sure to cover and protect anything flammable in the area, since reflected radiation could start fires in unexpected places. Protect the work area.

MECHANICAL DANGER AT LASER WELDING

If the the optical laser device is mounted on an robotic arm or other beam manipulator, these can malfunction and send the laser beam in unintended directions. Therefore, it is essential that the work cell be shielded in conformance with standards for the laser type and class.

ELECTRIC SHOCK DANGER AT LASER WELDING

Since lasers require a large amount of electrical power to accomplish specific tasks, electrical hazards are present. Conventional hazards associated with any electrical industrial power source are present. These require standards and common electrical safe practices as found in Safety and Health Fact Sheet . There are the unique electrical hazards common to lasers in general and the hazard of the individual application. Usually, the best source of safety information is provided in the instruction manual from the manufacturer of the laser system. Always read, understand, and follow the manufacturer’s recommended safety procedures.

A WORLD-CLASS LASER WELDING MACHINE MANUFACTURER

PhotonWeld Series: Full CE Safety certified Handheld Laser Welding Machines

Equipped with all CE requested Safety accesoiries connections as standard

 1. Laser beam Emission indicator + external emission warning indicator control
 2. Remote interlock connector with Multi safety interlocks:
 3. Nozzle contact interlock 
 4. Door contact (external) interlock
 5. Foot pedal (dead’s men pedal) interlock (opt.),
 6. Hardware Key control lock
 7. Internal and external double wired emergency stop (opt.)
 8. Failsafe start-stop control
 9. Active Control of start and stop from external fume extraction system

WE HOLD SAFETY OF PEOPLE IN HIGH ESTEEM!

How to build a laser welding safe working zone in your workshop?

How to build a laser welding safe space in your workshop?

Class 4 Laser Operation Requirements for Safe Working

If you want to know how to make your safe laser welding zone:

Click here for info on laser safety cabins/laser safety rooms

 

Disclaimer:

(1) Wanneer u laserveiligheidsproducten koopt, lees dan zorgvuldig de productspecificaties, vanwege de specifieke lasergeclassificeerde veiligheidsparameters voor elk product. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken veroorzaakt door onjuiste selectie en gebruik van producten buiten het laserbereik. beoordeelde veiligheid.
(2) Laseroperatoren moeten rekening houden met werkomgevingen, kijkomstandigheden en straalafgiftesystemen bij het maken van beoordelingen en het bepalen van de juiste laserveiligheidsproducten. Raadpleeg uw laserveiligheidsfunctionaris of de externe organisatie voor de juiste uitrusting en gebruik.
(3) Al onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om af en toe korte tijd (in seconden) laserreflectie en -verstrooiing te voorkomen. In ieder geval is het verboden dat de laserstraal rechtstreeks op personen of laserveiligheidsproducten terechtkomt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken als gevolg van onbegrip van het lasergevaar, het niet naleven van de laserveiligheidsnormen of een verkeerde bediening.